Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát khảo sát xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 10/07/2015

Theo thông báo số 15/ VKH – TT ĐT ngày 06 tháng 4  năm 2010 của Trung tâm Đào tạo và Thông tin – Viện KHCN Xây dựng, Trung tâm sẽ tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng” vào ngày 11 tháng 6 năm 2010 tại Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam. Nhưng do điều kiện, lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Trung tâm xin thông báo hoãn tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng” vào ngày 11/6/2010 tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Trung tâm sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan