Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

Ngày tạo : 10/09/2015

Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: (+84).4.37561358-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: tchc@ibst.vn

Phòng Kế hoạch - kỹ thuật

Điện thoại: (+84).4.38360825/38360016-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: khkt@ibst.vn

Phòng Tài chính - kế toán

Điện thoại: (+84).4.38360827-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: tckt@ibst.vn

Viện Thông tin, đào tạo và tiêu chuẩn hóa

Điện thoại: (+84).4.37561360-Fax: (+84).4.37561359; E-mail: daotao@ibst.vn

Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật

Điện thoại: (+84).4.37544014-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: viendiakythuat@gmail.com

Viện chuyên ngành Bê tông 

Điện thoại: (+84).4.37544013-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: vienbetong@ibst.vn

Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng

Điện thoại: (+84).4.62670817-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: ketcau@ibst.vn

Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Nam

Điện thoại: (+84).8.37270166; E-mail: phanvienmiennam@ibst.vn

Phân Viện khoa học công nghệ xây dựng miền Trung

Điện thoại: (+84).54.3830126; E-mail: pvmt@ibst.vn

Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung

Điện thoại: (+84).54.3830126; E-mail: ibst.danang@ibst.vn

Trung tâm phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng 

Điện thoại: (+84).4.37557849-Fax: (+84).4.38361197; Website: www.tdbm.vn; E-mail: info@tdbm.vn

Trung tâm tư vấn xây dựng công nghệ và hạ tầng

Điện thoại: (+84).4.37560838-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: cnht@ibst.vn

Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng

Điện thoại: (+84).4.38360015; E-mail: ccdci-ibst@hn.vnn.vn

Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng

Điện thoại: (+84).4.38361606-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: tracdia@ibst.vn

Trung tâm tư vấn chống ăn mòn và xây dựng

Điện thoại: (+84).4.37540189-Fax: (+84).4.37558082; E-mail: ccp@ibst.vn

Trung tâm công nghệ xây dựng

Điện thoại: (+84).4.37561356-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: ttcn@ibst.vn

Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng

Điện thoại: (+84).4.2670206/38360828-Fax: (+84).4.38361197; E-mail: cecc@ibst.vn

Văn phòng đại diện tại Cần Thơ

Điện thoại: (+84).913567015; E-mail: leminhibst@ibst.vn

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng IBST

Điện thoại: (+84).4.37561354; Website: ibstcotec.com.vn; E-mail: ibstcotec@ibst.vn

Các tin liên quan