Thông báo

Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức đợt tháng 6 năm 2019 của Viện KHCN Xây dựng

Căn cứ Kế hoạch số 793/KH-VKH, ngày 20/5/2019 của Viện KHCN Xây dựng về việc tuyển dụng viên chức đợt tháng 6 năm 2019; Căn cứ Danh sách ứng viên đăng ký đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức của Viện KHCN Xây dựng đợt tháng 6/2019; Viện KHCN Xây dựng triệu tập ứng viên có đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức đợt tháng 6 năm 2019.

Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển cụ thể như sau:

1. Dự kiến thời gian xét tuyển: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2019 (Thứ ). Giờ tổ chức xét tuyển từng vị trí sẽ được thông báo cụ thể trước ngày xét tuyển 01 ngày.

2. Địa điểm xét tuyển: Phòng họp tầng 1, Viện KHCN Xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

Danh sách ứng viên

Các tin liên quan